Disclaimer & algemene voorwaarden

Balvert Import & Export is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie op internetpagina’s van derden over de producten van Balvert import & export.

Ondanks onze inzet kunnen wij geen 100% garantie geven over de juistheid en actualiteit van de informatie die te vinden is op onze pagina’s, neemt u daarvoor contact met ons op.

Foto’s kunnen enigszins afwijken van de realiteit.

De genoemde prijzen op de website zijn ter indicatie, wij kunnen u hierop geen 100% garantie geven. Voor de juiste informatie hierover kunt u concact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden:

Algemene Verkoopvoorwaarden Balvert import & export

Artikel 1. Definities

In deze verkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

• leverancier: Balvert import & export, bij Kamer van Koophandel ingeschreven onder adres: Bertus Aafjesboulevard 4, 1613ML te Grootebroek, gebruiker van deze verkoopvoorwaarden.
• Afnemer: degene in wiens opdracht of voor wiens rekening, danwel met wie een koopovereenkomst tot levering van zaken wordt gesloten na door beider partijen schriftelijk overeengekomen condities met de daarbij behorende door beider partijen akkoord bevonden en geparaffeerde offerte.
• overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen afnemer en leverancier betreffende de levering van zaken en betalingscondities.
• zaken: te leveren stoffelijke objecten, in het algemeen gebruikte landbouwmachines, boten, buitenboordmotoren, boottrailers en producten of diensten direct daaraan gerelateerd.
• partijen: leverancier, afnemer en eventueel financieringsmaatschappij of door Balvert import & export aangesteld verkooppunt van producten welke worden geleverd door Balvert import & export.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van zaken door leverancier aan afnemer. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk met door beider partijen akkoord bevonden en geparaffeerd document met daarin beschreven de uitzonderlijke condities, worden overeengekomen.
b. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze verkoopvoorwaarden.
c. Aan de algemene voorwaarden van koper komt voor met leverancier aangegane overeenkomsten op de door haar uitgebrachte offertes slechts werking toe, voor zover deze niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van leverancier.
d. Deze voorwaarden kunnen door leverancier te allen tijde kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld.

Artikel 3. Offertes
a. Alle offertes worden gedurende vier weken gestand gedaan, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte is gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen.
b. Een door leverancier uitgebrachte offerte kan door koper slechts in het geheel worden geaccepteerd of afgewezen. Bij samengestelde prijsopgave bestaat voor leverancier geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Bij een door afnemer afgewezen offerte houd Balvert import & export zich het recht voor geen nieuwe gewijzigde offerte uit te brengen.

Artikel 4 – Overeenkomst
a. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het door leverancier gedane aanbod leverancier heeft bereikt. Acceptatie moet schriftelijk plaatsvinden. Bij een door klant uitzonderlijk gewenst product, afwijkende van de standaard uitvoering komt acceptatie enkel tot stand na een door afnemer gedane aanbetaling welke nader is vast te stellen door Balvert import & export. Door acceptatie verenigt de koper zich uitdrukkelijk met toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden.
b. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in a van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien leverancier aan koper bericht heeft met de afwijkingen van de offerte in te stemmen.
c. Aanvullende mondelinge of middels dataverkeer gedane overeenkomsten worden geacht niet tot stand te zijn gekomen. leverancier is slechts gebonden aan overeenkomsten, die eventueel middels een tussenpersoon (dealer) namens haar met afnemer zijn gesloten, wanneer zij schriftelijk door leverancier worden bevestigd.

Artikel 5. Prijs en prijsherziening
a. De prijzen in de door Balvert import & export uitgebrachte offertes zijn weergegeven inclusief en exclusief BTW waarbij de BTW staat gespecificeerd in een aparte tabel, tenzij anders vermeld, en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van leverancier.
b. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen. Indien na totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren, waaronder begrepen de hierboven genoemde factoren, een verhoging ondergaan, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Eventuele prijsverhogingen zullen door leverancier onverwijld schriftelijk ter kennis van afnemer worden gebracht.
c. De koopprijs is, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de levering Balvert import & export te Grootebroek.
d. Indien afnemer bezwaren heeft terzake van op grond van dit artikel door leverancier toegepaste prijsverhogingen, dient hij leverancier daarvan binnen veertien dagen na verzending van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde kennisgeving schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de prijsverhogingen door afnemer worden geacht te zijn aanvaard.
e. Alle prijzen betrekking hebbende op offertes / overeenkomsten van koop en verkoop, danwel tot het verrichten van diensten, zijn gebaseerd op de laatstgeldende prijzen, vastgelegd in prijslijsten van leverancier.
f. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen inclusief BTW, zonder aftrek van enige korting.

Artikel 6. Facturering en betaling
a. Bij betaling zal als factuurdatum worden aangehouden de datum 7 dagen (1 week) vóór levering. Levering geschiedt enkel na voldoening van het door afnemer aan Balvert import & export verschuldigde bedrag met aftrek van de reeds voldane aanbetaling.
b. Betaling geschiedt contant of voorafgaande aan levering middels storting of overmaking op een door leverancier aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De dag waarop het door afnemer verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Balvert import & export zal gelden als betalingsdag. Afnemer is niet bevoegd om op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij ten dage van de betaling een creditnota of andere akkoordverklaring van leverancier in het bezit van afnemer is.
c. De betalingsconditie van het voorgaande lid geldt niet in het geval, dat door leverancier onder rembours zaken geleverd worden aan afnemer. Bij aflevering dient contant te worden afgerekend met de vervoerder.
d. Aan het doen van eerdere betaling dan bij de totstandkoming van de overeenkomst is overeengekomen kan geen recht op een overeenkomstige korting worden verleend, indien leverancier hiermee niet akkoord gaat. Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudste openstaande factuur.
e. De afnemer die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is, tegenover leverancier in gebreke. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is leverancier bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is afnemer aansprakelijk voor de door leverancier geleden schade.
f. Bij door afnemer en Balvert import & export schriftelijk overeengekomen uitzonderlijke betalingscondities is leverancier bij wanbetaling voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de rente van afnemer te vorderen alle incassokosten, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, alsook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Buitengerechtelijke incassokosten zijn door afnemer verschuldigd in ieder geval, waarin leverancier zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Die kosten bedragen 15% van het factuurbedrag.
g. leverancier is ten allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat afnemer op verzoek en ten genoegen van leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en alle lopende overeenkomsten.
h. De afnemer, die gebruikt maakt van zijn bevoegdheid tot opslag, als bedoeld in artikel 8, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 1 van dit artikel vermelde tijdstip.
i. Alle betalingen dienen te geschieden in Nederlandse valuta (Euro). In die gevallen, waarin tussen beider partijen bij afzonderlijke schriftelijk overeengekomen betaling in een andere geldsoort, wordt overeengekomen, zal leverancier, indien de koers van die geldsoort ten opzichte van de Euro een wijziging ondergaat, gerechtigd zijn de overeenkomst met onmiddellijke ingang aan de afnemer op te zeggen.

Artikel 7. Kwaliteit
a. leverancier verbindt zich jegens afnemer zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
b. leverancier verbindt zich jegens afnemer zaken te leveren, die zoveel mogelijk gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen, die door leverancier zijn beschreven of ter beschikking gesteld. Geleverde zaken mogen zodanig afwijken van hetgeen is bepaald en omschreven in offertes als in de branche gebruikelijk is.
c. leverancier staat niet voor garantie in, als afnemer de door leverancier geleverde goederen anderzijds wil gebruiken dan geschikt zijn voor het doel waarvoor deze normaal worden gebruikt, zelfs niet, indien dat doel aan leverancier kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
d. Balvert import & export houdt zich het recht voor alleen garanties te bieden op producten waarbij door producent van de goederen garantie biedt aan Balvert import & export.

Artikel 8. Tijdstip van levering
a. De overeengekomen leveringstermijn loopt vanaf de datum van verzending van de opdrachtbevestiging door leverancier, danwel zodra de acceptatie van het aanbod leverancier heeft bereikt in vorm van door afnemer ondertekende offerte en de eventueel daarbij behorende aanbetaling. Indien echter de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van gegevens, vergunningen, e.d. welke door de afnemer dienen te worden verschaft, loopt de leveringstermijn vanaf de dag, waarop alle benodigde gegevens c.q. vergunningen in het bezit van leverancier zijn.
b. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde schorsing langer is dan zes maanden, zal ieder der partijen gerechtigd zijn de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 9. Levering
a. leverancier levert, tenzij anders overeengekomen, de goederen af bij adres waar afnemer staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie of indien afnemer als ondernemer handelt het adres waarbij afnemer bij Kamer van Koophandel staat ingeschrven, of aan het adres waarmee Balvert import & export op dat moment staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
b. Indien leverancier voor rekening en risico van afnemer het vervoer van de zaken op zich neemt, verbindt leverancier zich jegens afnemer om de zaken naar behoren te vervoeren en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
c. Direct na de levering draagt de afnemer het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door de geleverde zaak of onderdelen daarvan ontstaan.
d. Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor leverancier niet aansprakelijk is en die te wijten zijn aan afnemer of een derde partij, wordt leverancier geacht aan haar verplichtingen tot levering te hebben voldaan door de zaak ter beschikking van afnemer te houden, mits zij hiervan binnen 48 uur, nadat de zaken aan afnemer zijn aangeboden tot aflevering, kennis heeft gegeven aan afnemer.
e. Artikel 9d geldt ook, indien de zaken onbestelbaar zijn ten gevolge van het feit, dat een deugdelijk bezorgadres ontbreekt. In alle gevallen, waarin zaken terugkomen in het bedrijf van leverancier ten gevolge van het feit, dat zij onbestelbaar zijn, draagt de afnemer het volledige risico van deze zaken.
f. Afnemer draagt er zorg voor, dat bij de aankomst van de zaken op de overeengekomen plaats iemand aanwezig is om hulp te bieden bij het in ontvangst nemen van de zaken.
g. Indien om welke reden dan ook afnemer niet in staat is zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal leverancier, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van afnemer de zaken bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de afnemer bezorgd zijn.
h. Afnemer is verplicht aan leverancier de opslagkosten volgens het hij leverancier gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, danwel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
I. Afnemer is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Blijft afnemer hiermee in gebreke, dan heeft leverancier het recht om zonder voorafgaande ingebreke stelling en rechterlijke tussenkomst betaling van de koopprijs c.q. van het nog niet afgenomen en nog niet betaalde gedeelte te vorderen of om eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst c.q. het gedeelte, voor zover dat nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, ongeacht haar rechtop volledige vergoeding van de geleden schade.
J. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.
K. Het is leverancier toegestaan de order eerder dan in de overeengekomen leveringstermijn af te leveren, mits overeengekomen met afnemer.

Artikel 10. Garanties
a. Afnemer is gehouden de haar door leverancier geleverde zaken terstond na tijdstip van levering te onderzoeken en hierbij gebreken te melden aan leverancier.
b. Bij aanbiedingen of tijdelijke prijsverlagingen kan hieraan op een later tijdstip dan de door Balvert import & export vermelde einddatum geen aanspraak worden gemaakt.
c. leverancier stelt zich tegenover afnemer aansprakelijk voor schade aan en door de zaken, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat afnemer de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een foutmaakt.
e. Aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling aan leverancier. leverancier garandeert, dat de door haar verkochte en geleverde zaken voldoen aan de door haar voor overeenkomstige zaken gehanteerde kwaliteitsnormen, met dien verstande, dat leverancier met betrekking tot zaken, welke zij van derden heeft betrokken, nimmer meer garantie zal verlenen dan door haar leverancier wordt verleend.
f. leverancier is nimmer gehouden tot nakoming van enige garantieverplichting of tot vergoeding van enige schade, betreffende gebreken, waarvoor zij niet tijdig, bij aangetekend schrijven, onder opgave van redenen en bijvoeging van de desbetreffende bescheiden, door afnemer aansprakelijk is gesteld.
g. De garantie geldt slechts, indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan, terwijl niet voldoen aan deze verplichtingen geen verlenging van de in de factuur of orderbevestiging genoemde garantietermijn ten gevolge heeft.

Artikel 11. Risico- en eigendomsovergang
a. De eigendom van alle door leverancier aan afnemer geleverde zaken blijft bij leverancier, zolang afnemer de vorderingen van leverancier met betrekking tot deze of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft voldaan en zolang afnemer de vorderingen van leverancier wegens niet c.q. niet geheel nakomen van zodanige verbintenissen heeft voldaan, met inbegrip van vorderingen terzake van rente, kosten en boetes. leverancier is in onderhavig geval gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen. In dat geval gaat de eigendom pas op de afnemer over, zodra de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan.
b. Afnemer is in geen geval gerechtigd de door leverancier geleverde zaak te vervreemden, zolang de openstaande vorderingen niet zijn voldaan. Evenmin is het bij openstaande vorderingen toegestaan het verhuren, belenen of anderszins uit macht van afnemer brengen van bovenstaande zaken, pandrecht c.q. bezitloos pandrecht te vestigen en afnemer zal zich tegenover derden verbinden, welke daarop een dergelijk recht willen vestigen, op een eerste verlangen van leverancier te verklaren, dat hij in geen geval tot het vestigen van een pandrecht c.q. bezitloos pandrecht bevoegd is. Afnemer verbindt zich geen enkele akte te zullen ondertekenen – zolang de vordering niet is voldaan -, waarbij pandrechten op zaken worden gevestigd, in welk geval hij zich aan verduistering schuldig zal maken.
c. Indien er gerede twijfel bij leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van afnemer, is leverancier bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen, totdat afnemer zekerheid voor betaling heeft verschaft. Afnemer is aansprakelijk voor de door leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade. In dat geval blijven de zaken eigendom van leverancier.

Artikel 12. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
Afnemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van leverancier.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
De voldoening door leverancier aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 14. Ontbinding & Overmacht
a. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige uitstelling van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de nakoming van de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen garandeert.
b. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor de door leverancier geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

c. De in artikel 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke de afnemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien aflevering c.q. afname door overmacht langer dan zes maanden wordt vertraagd is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden volgens de Wet. De termijn van zes maanden is zoveel korter of langer, naarmate één der partijen aantoont, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.
d. Onder overmacht van leverancier wordt in ieder geval verstaan:
– de omstandigheid, dat leverancier een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
– stakingen.
– storingen in het wegverkeer.
– overheidsmaatregelen, die leverancier verhinderen haar verplichtingen tijdig, danwel deugdelijk na te komen.
– Het niet nakomen van levering door derde partijen aan Balvert import & export waardoor producten niet voorradig zijn.
e. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat afnemer of leverancier naar redelijkheid of billijkheid ongewijzigde nakoming door leverancier, respectievelijk afnemer niet mag verwachten, kan de Rechter op verlangen van leverancier, respectievelijk afnemer de koopovereenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk ontbinden.
f. In gevallen, waarin leverancier naar haar mening ten gevolge van overmacht niet kan leveren, heeft zij het recht de gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, danwel tot het verrichten van diensten te annuleren, zonder dat leverancier gehouden zal zijn in enigerlei vorm of tot welk bedrag dan ook schadevergoeding te betalen. Als situaties, waarin van overmacht kan worden gesproken, worden onder meer en met name aangemerkt: alle feiten en omstandigheden, waardoor leverancier niet in staat zal zijn aan haar verplichtingen te voldoen, welke zich voordoen geheel buiten toedoen van leverancier.
g. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan leverancier.

Artikel 15. Retourzendingen
a. leverancier is niet verplicht om door afnemer bestelde en afgeleverde zaken terug te nemen en te vervangen of te crediteren
b. Bij wijze van uitzondering kan leverancier schriftelijk aangeven onder bepaalde voorwaarden bereid te zijn tot terugname of creditering over te gaan.

Artikel 16. Geschillen
a. Geschillen tussen afnemer en leverancier, daaronder begrepen die welke slechts door de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
b. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het bedrijf van leverancier is gevestigd.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst, waarvan deze verkoopvoorwaarden deel uit maken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en internationale verdragen worden uitgesloten.

Artikel 18. Krediet
a. Balvert import & export is in geen geval gerechtigd krediet te verlenen aan particulieren vanwege de hiervoor ontbrekende vergunningen van de autoriteit financiele markten.
b. Indien er door Balvert import & export een krediet zal worden verleend aan een bedrijf in vorm van valuta of goederen is er alleen sprake van een overeenkomst indien de betalings- en leveringscondities welke in dit geval immer door Balvert import & export zullen worden opgemaakt schriftelijk akkoord zijn bevonden door beider partijen, in alle gevallen ondertekend door de rechtsgeldig vertegenwoordiger van beide partijen.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn te vinden op de website van Balvert import & export. Hiervan is ook een papieren exemplaar op te vragen, welke wij u doen toekomen per post na aanvraag hiervan.
Bij uitreiking van door Balvert import & export opgestelde offerte zult u hiervan altijd een exemplaar ontvangen.